De Groene Parel Groninger landschap 't Roegwold

Recreatiecentrum De Otter grenst direct aan het prachtige natuurgebied 't Roegwold. Waar u geweldig kunt wandelen of fietsen. Vooral vogelliefhebbers komen in dit gebied aan hun trekken. Over het Roegwold De Westerpolder maakt samen met Ae’s Woudbloem, Tetjehorn en Dannemeer deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) Midden-Groningen. Het doel van de EHS is om natuurgebieden in heel Nederland met elkaar te verbinden. Hierdoor is het voor planten en dieren veiliger en makkelijker zich te verplaatsen en verspreiden. Met als gevolg dat er meer diversiteit ontstaat in de natuurgebieden. 

Westerpolder Sinds 2002 zijn de voormalige landbouwgronden van Westerpolder in gebruik als natuurgebied. Plantenliefhebbers halen er hun hart op. Op plekken waar de voedselrijke bodemlaag is verwijderd, verschijnen schrale soorten zoals zandblauwtje. Op plekken die ’s winters onder water staan komen klein vlooienkruid, bleekgele droogbloem en goudknopje voor. Ae's Woudbloem Ae's Woudbloem vormt samen met de Westerpolder een gevarieerd landschap van graslanden, struwelen, plassen, moeras en drogere zandkoppen. Het nog jonge gebied is zeer geschikt om te wandelen en fietsen. Het is wel verstandig laarzen aan te trekken, veel wandelpaden zijn namelijk niet verhard.

Tetjehorn Aan het Schildmeer ligt Tetjehorn, een in 2000 ingericht natuurgebied. Het is het grootste rietmoeras van Groningen, waar vogelsoorten als roerdomp, baardmannetje en porseleinhoen zich prima thuisvoelen. Ook zijn hier stukken akkerbouwgrond ingericht als foerageergebied voor eenden en ganzen. Dannemeer Na de inrichting van het Dannemeer bij Slochteren, verrezen op deze voormalige landbouwgronden moerassen, bossen, ruigten, open water en kruidenrijke graslanden. Het is er een eldorado voor vele vogelsoorten zoals blauwe kiekendief, wintertaling en watersnip. Resultaten 10 jaar natuurontwikkeling Op de site van het Staatsbosbeheer vindt u allerlei informatie over dit prachtige gebied. Er is ook een speciale fietsroute uitgezet deze kunt u downloaden via: http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/roegwold/routes